ساحا

نرم افزار جامع اتوماسیون شرکت های حمل و نقل بزرگ
نمصا

نرم افزار اتوماسیون صندوق های قرضه الحسنه کوچک
سنفا

سیستم نوبت دهی و مدیریت صف مبتنی بر نرم افزار
جیبا

سرویس اینترنتی مدیریت دخل و خرج شخصی